องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

     
  นางสาวธัญญธร ดวงคำน้อย  
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ