องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

งานบริหารงานทั่วไป/งานกิจการสภา

 
  นายปุนมาศ  ยมศรีเคน
  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  
   
 นายฉัตรชัย  สุพรรณ นางสาวจุฬารักษ์  นามบุดดี
นักการ (ลูกจ้างประจำ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 นางสาวมะลิ  พลจ่า นายประภาส  ทดราช นายจีระ  ศรีราชเลา
 แม่บ้าน (คนงานทั่วไป) พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์  
   
  นางเพลินพิศ  โททำ  
  แม่บ้าน(จ้างเหมา)