องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

งานนโยบายและแผน

   
 
  นางอริญรดา  โพธิ์รส
 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 
     
  นางสาวณัฐธิดา  พิมพ์จ่อง  
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน