องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     
   พ.อ.อ.ประยุทธ พละกุล  
   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน  
     
   นางสาวจิราภรณ์ สิงห์โคตร  
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     
  นายบัณฑิต  อินเรืองศรี
  คนขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

   
  - นายพีระภัทร ภูกัน  นายชวลิต  พรหนอง  นายนรากร ศรีวรรณา
 พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์  ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง  ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง