องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

งานการเจ้าหน้าที่

   
 
  นายชำนาญ ขันแก้ว
 
  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ