องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

งานการเงินและบัญชี

   
นางเพ็ญศิริ  พาสี นางสาวอรุณี  บัวทอง นางรัตนภรณ์  ทาระชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน นักวิชาการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ)
   
 
  นางสาวดรุณี เพ็ชรพา
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ