องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร/งานผังเมือง


นายชัยกฤต  โพธิ์รส
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง(นักบริหารงานช่าง)
     
  นายยุทธศักดิ์ อามาตร  
  นายช่างโยธา ชำนาญงาน  
 
นายพสุธา ภาแกดำ
นายอนุชา ชินวงษ์
 
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา