องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

งานประสานสาธารณูปโภค

     
  นายวิเชียร  อันทรินทร์
 
  นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
 
   
  นายเดชฤทธิ์  สุทำเลา  
  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  
   
  นายเนติพงษ์  จันโท  
  คนงานทั่วไป