องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้

 

 ไฟฟ้าสว่าง คมนาคมสะดวก อาชีพมั่นคง ประชาชนมีความสุข

 

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 

1.ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา สืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน  เช่น ถนน  ระบบประปา  ไฟฟ้า ท่อและร่องระบายน้ำ ฯลฯ

3.พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

4.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้เหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนส่งเสริมกลุ่มอาชีพสนับสนุนการผลิตเกษตรปลอดภัย และสนับสนุนการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง

5.ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปในการอนุรักษ์และดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม

6.สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ความประทับใจในการบริการแก่ผู้มาใช้ติดต่อราชการ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

7.พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตใน การป้องกันยาเสพติด อาชญากรรม อุบัติเหตุ และการป้องกันภัย