องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

สาสน์จากนายก อบต.

คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ โดย นายกิตติชัย พิมพ์จ่อง ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ................................................................................................ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ทุกท่าน กระผม นายกิตติชัย พิมพ์จ่อง ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ กระผมขอแถลงนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ตาม มาตรา ๕๘/๕ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ซึ่งเป็นวันนี้ เพื่อที่จะให้กระผมได้แถลงนโยบายก่อนเข้ารับตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ เมื่อได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้จัดเอกสาร นโยบายนี้แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ในวันประชุมนี้ด้วย นโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ มี ๙ ด้าน ดังนี้ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ ๓. ด้านเศรษฐกิจ ๔. ด้านสาธารณสุข ๕. ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี ๖. ด้านการศึกษา ๗. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘. ด้านการเมืองการบริหารงาน ๙. ด้านการพัฒนาคุณภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ผู้นำและองค์กรต่าง ๆ จากนโยบายทั้ง 9 ด้านนำไปสู่รายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ๑.๑ จัดสรรงบประมาณปรับปรุงและก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หินคลุก หินลูกรัง ถนนดิน ถนนลาดยาง ปรับปรุงถนนในการเกษตร ออกสู่ทุ่งนา เพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้นและจัดวางท่อระบายน้ำ 2 ข้างถนน ที่มีน้ำขัง ในหมู่บ้านออกสู่นอกหมู่บ้าน ตลอดจนปรับปรุงอาคารสถานที่ ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ให้ได้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ๑.๒ จัดสรรงบประมาณ ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน และไฟฟ้าใช้ในการเกษตร เจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าสาธารณะ และ ก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ที่มีอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ให้มีระบบและใช้งานได้สะดวก ๑.๓ จัดสรรงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ขุดลอกลำห้วย และคลองส่งน้ำที่ตื้นเขิน ๑.๔ ปรับภูมิทัศน์ของชุมชนให้น่าอยู่อาศัย จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชนในชุมชน เช่น ลานกีฬาต้านยาเสพติด ๒. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วย ๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาตำบล ทุกประเภท ทุกระดับในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ๒.๒ จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์ และรณรงค์ให้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดรวมทั้งการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ไม่ให้มียาเสพติดในทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อดูแลและช่วยเหลืองานด้านการรักษาความปลอดภัยและด้านสาธารณภัยต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า ขาดคนอุปการะ คนพิการ คนยากจน และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ๒.๕ สร้างชุมชน ให้มีความเข้มแข็งโดยการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาในชุมชนเพื่อความสามัคคีปรองดองกัน ๓. ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๓.๑ จัดสรรงบประมาณและปรับปรุงระบบภาษีและแผนงานการบริหารทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและชุมชน ๓.๒ ส่งเสริมและจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความรู้ทางวิชาการ เกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มอาชีพทุกกลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่ตำบลบ่อใหญ่ ๓.๔ ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชน รู้จักนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการดำรงชีวิต และมาประกอบอาชีพ ๓.๕ ส่งเสริมกิจการร้านค้าสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ๔. ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย ๔.๑ ส่งเสริมให้ชุมชนในทุกหมู่บ้านมีสุขภาพดี ไม่มีโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ตลอดจนส่งเสริมอบรมความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทุกหมู่บ้านและประชาชนอยู่ดีมีสุข ๔.๒ สนับสนุนงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และควบคุมโรคติดต่อ ต่างๆ ๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และพลานมัยที่ดีของประชาชนทุกหมู่บ้าน ๕. ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี ประกอบด้วย ๕.๑ อนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี ฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีลอยกระทงประจำปี เป็นต้น ๕.๒ ทำนุบำรุงศาสนารวมทั้งจัดให้มีหรือสนับสนุนงานประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา ออกพรรษา ทอดเทียนรวม เป็นต้น และสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำตำบลบ่อใหญ่ ๕.๓ สนับสนุนให้มีการจัดงาน วันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธีต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในตำบล มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น งานวันแม่แห่งชาติ งานวันพ่อ เป็นประจำทุกปี ๖. ด้านการศึกษา ประกอบด้วย ๖.๑ สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียน ในเขตตำบลบ่อใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง ๖.๒ สนับสนุนให้มีการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในความรับผิดชอบให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ๖.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการศึกษารวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การกีฬาให้ชุมชน เช่น เล่นกีฬาออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของร่างกาย อันส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ๗. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๗.๑ ให้มีรถเก็บขยะ จัดให้มีถังขยะที่เก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทุกหมู่บ้าน ๗.๒ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะต่างๆ ไม้ผลไม้ประดับ และไม้เศรษฐกิจ สถานที่ท่องเที่ยวและส่วนสาธารณะประจำตำบลบ่อใหญ่ ๗.๓ แก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ ๗.๔ แก้ไขปัญหาและรักษาดูแลที่บริเวณที่สาธารณะหรือทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ทุกหมู่บ้าน ๘. ด้านการเมืองการบริหารงาน ประกอบด้วย ๘.๑ ส่งเสริมด้านการเมืองการปกครอง ตามระบบประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ๘.๒ ส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรโดยบริหารงานบนพื้นฐานความถูกต้อง ยุติธรรมและความโปร่งใส โดยยึดหลักคุณธรรมรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ มีความรู้ด้านการบริหารท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ และการบริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วถูกต้อง ตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย เช่น การติดต่อประสานงาน ข่าวสาร ระหว่างองค์กรกับประชาชนต้องทั่วถึงและรวดเร็ว ๘.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ๘.๔ จัดให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์ สำนักงานตลอดจนการก่อสร้าง อาคาร สถานที่เพื่อรับรองการบริการของประชาชน ๘.๕ จัดให้มีป้ายจราจร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อบริการประชาชน ในการจัดงานทำบุญประเพณีในหมู่บ้าน เช่น ป้ายห้ามผ่าน แผงกั้น เปลี่ยนเส้นทางจราจร เป็นต้น ๘.๖ จัดให้ประชาชนตำบลบ่อใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และหน่วยงานอื่นโดยทั่วถึง ๙. ด้านการพัฒนาคุณภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ผู้นำและองค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วย ๙.๑ สนับสนุนให้สมาชิก พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น ๙.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาดูงาน นอกสถานที่เพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจนนำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ จากนโยบายทั้ง ๙ ด้านที่กระผมได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ครั้งนี้กระผมได้ใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยที่จะรับฟังความคิดเห็นจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ทุกท่าน ตลอดจนประชาชนในตำบลบ่อใหญ่ เพื่อนำมาสู่การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อตำบลบ่อใหญ่ทุกด้าน โดยจะแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ๒ ท่าน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ๑ ท่าน เพื่อช่วยเหลือการบริหารงานตามนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย การบริหารงานตามนโยบายดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลได้ต้องได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ตลอดผู้นำหมู่บ้านในตำบลบ่อใหญ่ ข้าราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ จึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น และประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม ให้มีการพัฒนาเจริญยิ่งขึ้นไป จึงขอแถลงนโยบายให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ที่เคารพทุกท่านเพื่อ กระผมขอเข้ารับหน้าที่และปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ต่อไป กิตติชัย พิมพ์จ่อง (นายกิตติชัย พิมพ์จ่อง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่