องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี2566 [ 1 มี.ค. 2567 ]3
2 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประำปีงบประมาณ2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]13
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี2565 [ 7 เม.ย. 2566 ]75
4 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 เม.ย. 2566 ]57
5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการกำจัดขยะมูลฦอยชุมชนและสิ่งปฏิกูลประจำปี 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]69
6 รายงานผลโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI TEAM) [ 7 ต.ค. 2565 ]43
7 รายงานผลการดำเนินโครงการตามหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2565 บ้านเปลือย [ 6 ต.ค. 2565 ]46
8 รายงานผลการดำเนินโครงการตามหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2565 บ้านบ่อใหญ่ [ 6 ต.ค. 2565 ]52
9 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก Smart kids 4.0 เด็กบ่อใหญ่สุขภาพดี [ 30 ก.ย. 2565 ]46
10 โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE [ 30 ก.ย. 2565 ]53
11 โครงการ เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดี [ 30 ก.ย. 2565 ]41
12 โครงการผู้ก่อการดีบ่อใหญ่ป้องกันเด็กจมน้ำ [ 30 ก.ย. 2565 ]42
13 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุบ่อใหญ่ฟันดี [ 30 ก.ย. 2565 ]47
14 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ฯ [ 30 ก.ย. 2565 ]42
15 โครงการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน/ความดัน) [ 30 ก.ย. 2565 ]46
16 โครงการเฝ้าระวังสารเคมีในกระแสเลือด ปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]46
17 โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ [ 30 ก.ย. 2565 ]47
18 รายงานผลการดำเนินงานโครงการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]100
19 รายงานผลการออกตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบลบ่อใหญ่ ปีงบประมาณ 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]41
20 รายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมถนนและทางระบายน้ำภายในเขตตำบลบ่อใหญ่ ปีงบประมาณ 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]40
21 รายงานผลการจัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (2019) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง [ 16 ส.ค. 2565 ]47
22 รายงานผลการจัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (2019) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อใหญ่ [ 16 ส.ค. 2565 ]47
23 รายงานผลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [ 31 พ.ค. 2565 ]46
24 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราขาภิเษก ประจำปี 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]80
25 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]144
26 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประำปีงบประมาณ2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]131
27 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประำปีงบประมาณ2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]122
28 สำรวจและรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย [ 2 มี.ค. 2565 ]129
29 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบ่อใหญ่ [ 2 มี.ค. 2565 ]53
30 ภาพกิจกรรม โครงการฝังกลบขยะ ประจำปี 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]42
31 รายงานผลการสำรวจตลาดพื้นที่ตำบลบ่อใหญ่ [ 4 ม.ค. 2565 ]44
32 รายงานผลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]125
33 รายงานผลการดำเนินการโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี ๒๕๖๔ [ 27 ส.ค. 2564 ]197
34 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕๊ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 1 มี.ค. 2564 ]186
35 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ [ 12 ก.พ. 2564 ]203
36 รายงานผลการสำรวจตลาดพื้นที่ตำบลบ่อใหญ่ [ 4 ม.ค. 2564 ]121
37 รายงานผลการร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ประจำปี 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]208
38 รายงานผลการร้องทุกข์/ร้องเรียน ปี 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]227
39 รายงานผลการดำเนินแผนงานจากกองทุน สปสช. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 9 ต.ค. 2563 ]250
40 รายงานผลการดำเนินแผนงานจากกองทุน สปสช. โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ [ 9 ต.ค. 2563 ]258
 
หน้า 1|2