องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


การทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกหรือปรับปรุงข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

    รายละเอียดข่าว

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  เรื่องข้อแนะนำแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นแนวทางแก้ไขและพัฒนาทบทวน  แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ  

        ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ให้มีประสิทธิและเกิดประสิทธิผลแก่ประชาชนท้องถิ่น  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน  แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่    เอกสารประกอบ

การทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกหรือปรับปรุงข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่
 
1.2 รายงานการประชุมทบทวนข้อบัญญัติ 1
1.3 รายงานการประชุมทบทวนข้อบัญญัติ 2
1.4 บันทึก รายงานผลการประชุมทบทวนข้อบัญญัติ
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ