องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


ปรับปรุงภารกิจขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ ๒๕๖๑

    รายละเอียดข่าว

  เพื่อให้การอำนวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เป็นไปอย่างถูกต้อง  จึงให้ผู้มี่หน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจงานในหน้าที่ ทบทวน  ปรับปรุงภารกิจ  และจัดทำผังกระบวนการและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ    เอกสารประกอบ

ปรับปรุงภารกิจขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ ๒๕๖๑
 
รายงานการประชุมปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
รายงานการประชุมปรับปรุงการปฎิบัติราชการ
รายงานการประชุมปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
ประกาศกระบวนบริการที่ปรับลด
ประกาศกระยวนบริการที่ปรับลด
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ