องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว

          ตามแนวทางปฏิบัติการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและดำเนินการโครงปรับลดขั้นตอนขยายระยะเวลาให้บริการเพื่อประชาชน นั้น

               องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  จึงปรับลดระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  อำนวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  จำนวน  ๒๐  กระบวนงาน    เอกสารประกอบ

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ เรื่อง ประขาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ประจำปี 2563
รายงานการประชุมคณะทำงานปรัปบรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ