องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
 


โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


1. เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนาที่ทำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ 2. เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คน แพร่โรคเมื่อมีอาการ และอาการแสดงแล้ว ผ่านทางการละอองเสมหะทางการไอ จามของผู้ที่มีเชื้อและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย 3. ระยะฟักตัว 2-14 วัน ข้อกำหนด ผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย 1. ได้ปิดช่องทางการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทั้งทางอากาศ ทางน้ำ และทางบก 2. บุคคลที่ได้รับการยกเว้นให้สามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยได้ มีดังนี้ • ผู้มีเหตุยกเว้นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด หรืออนุญาตตามความจำเป็นโดยอาจกำหนดเงื่อนไข • ผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว • ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ ซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาและกำหนดเวลาเดินทางออกชัดเจน • บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือเป็นบุคคลหรือหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่ กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามความจำเป็น พร้อมบุคคลในครอบครัวดังกล่าว โดยแสดงหลักฐานตามข้อ 3 • ผู้ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีใบอนุญาตทำงาน หรือ ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ทำงานในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องแสดงหลักฐานตามข้อ 3 • ผู้มีสัญชาติไทย ให้ติดต่อสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่พำนักเพื่อออกหนังสือรับรองจากสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย ให้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย และมีใบรับรองแพทย์ตามข้อ 3 3. ผู้ที่ได้รับการผ่อนปรนต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate) ที่ออกให้ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 4. ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำในการควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
2020-04-01
2020-04-01
2020-03-31
2020-01-07
2019-12-02
2019-07-22
2019-03-18
2018-10-16
2018-10-10
2018-08-28