องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 145 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.บ่อใหญ่ สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 64 [ 3 ส.ค. 2565 ]7
2 ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) [ 1 ส.ค. 2565 ]0
3 ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 1 ส.ค. 2565 ]0
4 ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 1 ส.ค. 2565 ]0
5 ประกาศ การแต่งตั้งให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 1 เม.ย. 2565 ]42
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]63
7 ประกาศ เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]24
8 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 7 ก.พ. 2565 ]70
9 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]23
10 ประกาศ เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ม.ค. 2565 ]73
11 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ [ 5 ม.ค. 2565 ]68
12 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 5 ม.ค. 2565 ]68
13 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๕ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 4 ม.ค. 2565 ]77
14 แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ [ 21 ธ.ค. 2564 ]78
15 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 ต.ค. 2564 ]129
16 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดการคัดแยกขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือน [ 24 ส.ค. 2564 ]106
17 ประกาศ เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 3 ส.ค. 2564 ]129
18 ประกาศ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 2 ส.ค. 2564 ]129
19 ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 2 ส.ค. 2564 ]117
20 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 2 ส.ค. 2564 ]119
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8