องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 1 มิ.ย. 2563 ]10
2 ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการอของงค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 29 พ.ค. 2563 ]15
3 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 28 พ.ค. 2563 ]9
4 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการบริหารการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต [ 18 พ.ค. 2563 ]15
5 ประกาศ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ [ 12 พ.ค. 2563 ]10
6 ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา [ 7 พ.ค. 2563 ]17
7 ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา [ 7 พ.ค. 2563 ]23
8 ประกาศประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 1 พ.ค. 2563 ]22
9 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อราชการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 1 เม.ย. 2563 ]18
10 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการจดทะเบียนพาณิชย์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 1 เม.ย. 2563 ]17
11 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาตต่างๆ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 1 เม.ย. 2563 ]12
12 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 1 เม.ย. 2563 ]10
13 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุุรกรรมการขุดดินและถมดินในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 1 เม.ย. 2563 ]10
14 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ๋ [ 1 เม.ย. 2563 ]9
15 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 1 เม.ย. 2563 ]11
16 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 1 เม.ย. 2563 ]10
17 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนส่งสิ่งปฏิกูลในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 1 เม.ย. 2563 ]12
18 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 1 เม.ย. 2563 ]13
19 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 1 เม.ย. 2563 ]11
20 ประกาศ ผลสอบคัุดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานขับรถ [ 30 มี.ค. 2563 ]1
 
หน้า 1|2|3|4