องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
 


การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕


    ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๙  เห็นชอบกำหนดให้วันที่  ๒๘  กันยายน  ของทุกปี  เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย  (Thai  National  Flag  Day)  รวมทั้งกำหนดให้มีการซักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว  เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ  และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

     ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย  ๒๘  กันยายน  (Thai  National  Flag  Day)  ประจำปี  ๒๕๖๕  ในวันพุธ  ที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๕  

2022-09-28
2022-06-01
2021-08-16
2020-09-18
2020-08-28
2020-08-20
2020-04-01
2020-04-01
2020-03-31
2020-01-07