องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

 


การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕


    ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๙  เห็นชอบกำหนดให้วันที่  ๒๘  กันยายน  ของทุกปี  เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย  (Thai  National  Flag  Day)  รวมทั้งกำหนดให้มีการซักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว  เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ  และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

     ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย  ๒๘  กันยายน  (Thai  National  Flag  Day)  ประจำปี  ๒๕๖๕  ในวันพุธ  ที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๕  

2023-08-24
2023-08-15
2023-08-14
2023-08-04
2023-07-27
2023-07-27
2023-06-26
2023-06-10
2023-04-17
2023-04-05