องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560

คณะผู้บริหาร

นายกิตติชัย พิมพ์จ่อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่
นายคำมี     อามาตร นายประสพ  แสนคำภา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

นายชัยสิทธิ์    ปรุงฆ้อง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่