องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560

สภา อบต.

 
นายไพบูลย์ วงษ์พิเดช
ประธานสภาอบต.
 
นายประเสริฐ พิมพ์จ่อง  นางฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์
รองประธานสภาอบต. เลขานุการสภาอบต.
       
 นายสมพร ไมตรีแพน  นางอัมพร  ลามพัฒน์  นางบังอร นามพัฒน์ นายประพันธ์ จิตรบรรจง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 2
     
  นายประเสริฐ พิมพ์จ่อง
 นางฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์  นายพนมเทียน ดำหรื่อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4
       
 นายพลรัตน์ วงละคร นายมนตรี มะราชลี
 นายประมวน โยราช  นางพิลัยพร  จันทคาม
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 5
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 6
       
 นายเดือน ยังศรี  นายตาล พลจ่า  นายผดุง พลศรีราช  นายอร่าม กางเกตุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนนทอง หมู่ที่ 8
       
 นายคำมวล ศรีแก้ว  นางสำราญ จันโท นายวีระ บาไสย์
 นายสุเวช แก่นภักดี
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าใหม่ หมู่ที่ 10
       
 นายอุฤทธิ์ ราชาภักดี  นายเอกสิทธิ์ ราชาภักดี  นายบุญเรือง ศรีกุลคร นายพินิจ จำนงศรี
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 12
       
 นายคำพันธ์  ขานวงค์ นางลำใย ธุระทำ
 นางสงบ  ชากัน นางสุรัตน์  จิตบรรจง
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าใหม่ หมู่ที่ 13
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 14
       
 นายเรียน  จำนงศิล  นางอโนทัย วงแสน  นายทองพูล นามบุดดี นายไพบูลย์ วงษ์พิเดช
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 15
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 16
       
นายไกรวิเชียร ลาฝอย  นายสมศรี ศรีภักดี นายชื่นชัย อ่อนลี นางสุใบ  โคตรประทุม
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 17
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 18