องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
สำนักปลัด

   
  นางสาวจุฑารัตน์ ศรีโยวงศ์  
  หัวหน้าสำนักปลัด