องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   
 
  นางอรุณรัตน์  ขันแก้ว
 
  นักวิชาการศึกษารักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
   
 นางสาวสารินีย์ ศรีภักดี  นางสาวชลธิดา  ชากัน
 ครู คศ.2  ครู คศ.2
   
 นางภัคจีรา  แสนวา  นางสาวกมลทิพย์  เดชบุรัมย์
 ครู คศ.1  ครู คศ.1
   
 นางพรสวรรค์ นามบุดดี  นางสาวมะยุรี  หาสุข
 เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  ผู้ดูแลเด็ก
   
 นางนงลักษณ์  ทองขันธ์  นางสาวสุทธิดา  วงษาจันทร์
 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
   
นางสาววิรัชดา  นันทะเสน
นางสาวสุรีรีตน์   จ้ายสอนนา
 ผู้ดูแลเด็ก คนงานทั่วไป
   
 นางสาวรจนา  แสนคำภา  นางสาวช่อลดา  ไชยบล
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป