องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
  นายชูศักดิ์  ลืออุติกุลวงศ์
 
  ปลัดอบต.
 
 
 
-ว่าง-  นางสาวจิรวรรณ  คะนะมะ  นายชัยกฤต  โพธิ์รส
 หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง)
รักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง
   
-ว่าง-  นางอรุณรัตน์  ขันแก้ว  นางกันธิดา  ฉลาดล้น
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  นักวิชาการศึกษารักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ