องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   
  -ว่าง-  
   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   
  นางสาวน้ำฝน เรืองเทพ  
  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  
 
 นายอุทัย  ศรีภักดี นายชัยรัตน์  อามาตร
พนักงานขับรถเก็บขนขยะ พนักงานขับรถเก็บขนขยะ
   
 นายธีระยุทธ  สุดชาขำ  นายอภิศักดิ์  จิตบรรจง
 พนักงานเก็บขนขยะ  พนักงานเก็บขนขยะ
   
 นายยุทธนา  สอนชา  นายชลิต  วงพิเดช
 พนักงานเก็บขนขยะ  พนักงานเก็บขนขยะ
 
นายชรินทร์  วงศ์คำช้าง
 นายผล  จันโท
 พนักงานเก็บขนขยะ  คนงานทั่วไป
   
 นายสมาน  น้อยเนารัง
 คนงานทั่วไป