องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560

กองสวัสดิการสังคม

   
 
  นางกันธิดา  ฉลาดล้น
 
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
 
     
  นางสาวกรรณิการ์  ตระบุตร  
  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน