องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560

งานบริหารงานทั่วไป/งานกิจการสภา

     
   นายปุนมาศ  ยมศรีเคน  
   เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
   
     
   นางสาวจุฬารักษ์  นามบุดดี  
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ