องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560

งานนโยบายและแผน

   
 
  นางสาวดวงนภา  โพธิ์รส
 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 
     
  นางสาวณัฐธิดา  พิมพ์จ่อง  
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน