องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560

งานการเงินและบัญชี

     
นางเพ็ญศิริ  พาสี   นางรัตนภรณ์  ทาระชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน   นักวิชาการเงินและบัญชี
   
 
  นางสาวดรุณี เพ็ชรพา
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ