องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

   
 
  นางสาวนริศรา โททำ
 
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
 
     
   นางสะใบแพร  อรัญมิตร  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
     
   นางสาววิมลรัตน์  นามมุงคุณ  
   คนงานทั่วไป