องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

   
 
  นางสาวสุภาณี  ไชยชมภู
 
  เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
 
     
   นางสาวแพรวนภา  เสาสามา  
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ