องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]58
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 27 เม.ย. 2565 ]116
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่ [ 5 ต.ค. 2564 ]118
4 การกาหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อใหญ่ [ 5 ต.ค. 2564 ]122
5 แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๔ – 256๖ [ 5 ต.ค. 2564 ]123
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 4 ต.ค. 2564 ]112
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 4 ต.ค. 2564 ]104
8 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ [ 30 ก.ย. 2563 ]171